JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Pitná voda

Jednou z hlavních oblastí využití dezinfekce UV zářením je zásobování pitnou vodou. Mimo centrálního ošetření pitné vody, které zajišťují provozovatelé vodovodních řadů, je stále více využíváno decentralizované dezinfekce vody v oblastech, kde se vodovodní sítě nevyskytují nebo jsou pro rozvod vody těžko přístupné.Jedná se například o penziony, rodinné domy či chalupy na samotách a v horských oblastech apod.
Podle platné české legislativy (Vyhláška č. 409/2005 Sb.) je dezinfekce pitné vody UV zářením spojena s dávkou 40 mJ/cm². Je vědecky prokázáno, že ozáření dávkou > 40 mJ/cm² (vztaženo k vlnové délce 254 nm) působí redukci škodlivých mikroorganizmů o více než 4 log. stupně (99,99 %).


Inaktivace prostřednictvím UV záření

UV záření inaktivuje mikroorganismy (bakterie a viry) změnou jejich DNA, čímž zabraňuje jejich množení nebo infekci.


Účinné proti patogenům rezistentním vůči chlóru

I při nízkých dávkách poskytuje UV záření inaktivaci patogenů rezistentních vůči chlóru o 4 log. řády (99,99%), jako jsou Cryptosporidium a Giardia. UV záření je tedy pro účely úpravy pitné vody celosvětově považováno za dodatečnou ochranu proti Cryptosporidiu.


UV je cenově výhodné v systémech s více stupni ochrany

V oblastech, kde je pro zajištění nezávadné pitné vody u koncového zákazníka vyžadován chlór, poskytuje UV dodatečný stupeň ochrany a umožňuje nižší konzumaci chlóru. Náklady na UV dezinfekci v systémech s více stupni ochrany jsou
podstatně nižší než náklady na úpravu ozónem nebo pomocí membránové filtrace.


Dezinfekce bez vedlejších produktů

Při dezinfekci pomocí UV záření nevznikají vedlejší produkty dezinfekce (DPB), obvykle spojované s chlórem (THM) nebo s ozónem (bromičnany), a nemění chuť ani pach vody.


Fotolýza a pokročilá oxidace pomocí UV záření a peroxidu vodíku

Peroxid vodíku vytváří při ozáření UV světlem hydroxylové radikály. Tyto radikály účinně oxidují organické sloučeniny (polutanty), jež způsobují změny chuti a zápach vody, a stejně tak odstraňují zbytky pesticidů, herbicidů a léčiv.


Používáno celosvětově

Po zavedení používání UV záření pro úpravu pitné vody v Evropě se tento způsob rozšířil také do USA a zbytku světa. UV používají nejen společnosti dodávající vodu na úrovni měst a obcí, ale také výrobci balených vod a nealkoholických nápojů a výrobci léčiv.
UV je také ve velkém měřítku používáno pro dezinfekci odpadních vod před jejich vypouštěním, k zabezpečení nezávadnosti vod určených pro koupání/plavání a vod vypouštěných z lodí, stejně jako pro dezinfekci potenciálních zdrojů pitné vody.
Nadto hraje UV důležitou roli v recyklaci vody, čímž chrání spotřebitele před infekcí a zachovává hodnotné zdroje pitné vody.


Kompaktní a flexibilní design snižuje investiční náklady

Systém Berson InLine® má extrémně malý půdorys, čímž vyžaduje pouze nepatrný prostor na podlaze v budově úpravny vody. Jednotky UV mohou být instalovány horizontálně a vertikálně do prakticky jakéhokoli existujícího zařízení bez
větších změn potrubních rozvodů. To snižuje investiční náklady jak v nových, tak v rekonstruovaných zařízeních.


Jednoduchá údržba

Všechny smáčené části jsou lehce přístupné, přičemž pravidelný servis může být prováděn personálem zajišťujícím všeobecnou údržbu, který je vyškolen techniky společnosti Berson, a to bez nutnosti použití zvedacích zařízení. Společnost Berson také nabízí po celém světě službu uvedení do provozu a službu údržby
UV jednotek, která je prováděna servisními partnery v dané oblasti.


Systém Cyclops® snižuje potřebný manipulační prostor

Jednotky se systémem Cyclops® jsou instalovány v místech s velmi omezeným přístupem nebo tam, kde je nutné časté čištění ochranných skleněných trubic, přičemž tyto UV jednotky umožňují přístup z jedné strany přes boční výsuvný kryt. Údržba a čištění mohou být provedeny ve zlomku času, který je obvykle
nutný.


UltraWipe® pro čisté ochranné trubice

Hlavní stírací systém zachovává ochranné trubice čisté, a tedy zajišťuje vyšší dávku UV záření. V případě, že je upravovaná voda nadměrně tvrdá nebo obsahuje železo, může dojít ke znečištění skleněných ochranných trubic. UltraWipe® nabízí automatické periodické chemické čištění trubic, při kterém se užívají pouze chemikálie, jež jsou účinné a bezpečné pro zařízení na pitnou vodu.


Certifikovaný výkon

UV systémy společnosti Berson jsou certifikovány na základě schválení nejpřísnějšími nezávislými institucemi, jako jsou DVGW, USEPA, JWRC, NWRI a NSF. V případě mezinárodně nejuznávanějších předpisů – DVGW a USEPA jsou naše systémy
certifikovány za měnících se hydraulických podmínek (po ohnutí potrubí o 90°) a jsou používány ochranné trubice z křemenného skla (s blokací vlnové délky pod 240 nm), které zabraňují možné přeměně dusičnanů na dusitany. Certifikáty jsou pravidelně obnovovány, aby bylo možno používat nejnovější technologii lamp a
předřadníků.


Řešení šitá na míru zákazníkům

Společnost Berson má flexibilní přístup k adaptaci standardních systémů, aby vyhověla zvláštním potřebám našich zákazníků. UV reaktory mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli velikosti potrubí a ovládací části mohou být upraveny tak, aby mohly být doplněny všemi obecně užívanými ovládacími prvky.


Sortiment ovládacích prvků

Naše systémy ECTronicΩ a UVTronic+ nabízejí kombinaci místního ovládání spojeného s centrálním (SCADA) systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU, Ethernet IP a analogové komunikace. K dispozici je také ovládání založené na PLC (všechny hlavní platformy). Jak UVTronic+, tak ovládání před PLC umožňují multistreamové řízení, což šetří investiční a provozní náklady.


InLine® reaktor

Hydraulicky optimalizován pro dosažení rovnoměrné a optimálně rozložené dávky UV záření. Certifikovaný výkon (USEPA, DVGW). Extrémně malý provozní půdorys. Umožňuje horizontální i vertikální průtok. Snadný přístup při údržbě. K dispozici v provedení ze standardní nerezové oceli AISI 316L a v alternativách odolných vůči chlóru. Pro provozní tlak až do 16 bar (230 psi).


UltraWipe® čištění ochranných trubic

Kombinace automatického mechanického stírání a chemického čištění eliminuje znečištění a tvorbu usazenin na ochranných trubicích. Senzory jsou stírány souběžně s trubicemi. Pro zlepšení účinnosti čištění trubic a při splnění místních předpisů ohledně pitné vody lze aplikovat řadu chemikálií.


Senzor intenzity UV záření

Senzory poměrné s pásmovou kalibrací nebo senzory s přímou kalibrací monitorují UV výkon pro zajištění požadované dávky UV záření. Jeden senzor může monitorovat skupinu lamp nebo je možné, v případě požadavku, použít pro každou lampu jeden
senzor.


Středotlaké lampy

Středotlaké lampy s vysokým výkonem umožňují kompaktní provedení reaktoru, neboť je pro dosažení požadované dávky UV záření potřeba méně lamp, což minimalizuje náklady na údržbu a odstávky z důvodu výměny lamp a ochranných trubic.


Ochranné skleněné trubice

Ochranné trubice z křemenného skla s dlouhou životností vybrané pro vysokou propustnost. K dispozici ochranné trubice s filtry zabraňující tvorbě dusitanů.


Ovládací panel

ECTronicΩ, UVTronic+ nebo PLC monitorují a kontrolují všechny funkce UV systému a dávkování. Mohou být nastaveny tak, aby spouštěly ventily a komunikovaly se zákazníkovými systémy SCADA (Ethernet, MODBUS). Umožňují multistreamové řízení.


Konvenční předřadníky

Řešení prověřené užíváním po více než 30 let. Funguje v nejnáročnějších podmínkách.


Elektronické ovladače lamp

Vysoce účinné plynulé (30 – 100%) řízení výkonu snižující náklady na energii a zpomalující stárnutí lamp. Zachovávají dezinfekční výkon za proměnlivých podmínek (průtok, znečištění). CE a UL certifikace.